Statut

STATUT

REGIONALNEGO TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W CZĘSTOCHOWIE

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, zwane w dalszej części Towarzystwem, zrzesza artystów i miłośników kultury, działających na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz innych rodzajów sztuki, a także ochrony praw artystów.

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Częstochowa.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5

Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II

Cele Towarzystwa i formy ich realizacji

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

1) popularyzacja w społeczeństwie dokonań artystów w dziedzinie kultury i sztuki;

2) integrowanie działalności artystów i miłośników kultury na rzecz krzewienia sztuk pięknych, muzyki, literatury, filmu oraz innych dyscyplin twórczych;

3) przywracanie tradycji mecenatu artystycznego;

4) angażowanie grup społecznych na rzecz kultury i sztuki;

5) działalność edukacyjna i promocyjna na rzecz sztuki współczesnej;

6) wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki;

7) utworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej;

8) utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesności.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) zorganizowanie i stopniowe uzupełnianie o nowe eksponaty Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej oraz zarządzanie nią (wybór, zakup i zabezpieczenie dzieł sztuki, działalność wystawiennicza, bazy danych);

2) utworzenie i zarządzanie Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesności (adaptacja obiektów przemysłowych na centrum łączące funkcje artystyczne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, rozrywkowe);

3) organizację i prowadzenie galerii oraz salonów wystawienniczych, w tym "wędrujących wystaw";

4) prowadzenie prac badawczych, konferencji, seminariów, sympozjów, koncertów i festiwali interdyscyplinarnych;

5) aktywną popularyzację dorobku artystów;

6) działalność promocyjną;

7) powoływanie sekcji i zespołów zadaniowo-merytorycznych;

8) przydzielanie nagród artystom;

9) wydawnictwa i kolportaż;

10) impresariat, działania agencyjno-menadżerskie

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów określonych w § 8. To jest:

- wydawanie książek 22.11. Z

- wydawanie gazet 22.12. Z

- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13. Z

- wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14. Z

- pozostała działalność wydawnicza 22.15. Z

- drukowanie gazet 22. 21. Z

- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

22. 22. Z

- działalność usługowa związana z przygotowaniem druku 22. 24. Z

- działalność graficzna pomocnicza 22. 25. Z

- reprodukcja nagrań dźwiękowych 22. 31. Z

- reprodukcja nagrań video 22. 32. Z

- reprodukcja komputerowych nośników informacji 22. 33. Z

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.19. Z

- sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11. Z

- sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.12.Z

- sprzedaż detaliczna książek 52. 47. A

- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 52. 47. B

- sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach

52. 48

- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana 52. 48. G

- sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach

52. 62. A

- sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

52. 62. B

- sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową

52. 63. A

- sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 52. 63. B

- miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

55. 23. Z

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych

73. 20. G

- reklama 74.40.Z

- działalność fotograficzna 74. 81. Z

- działalność związana z organizacją targów i wystaw 74. 87. A

- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

74. 87. B

- działalność organizacji profesjonalnych 91.12. Z

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 91.33. Z

- działalność związana z filmem i przemysłem wideo 92.1

- produkcja filmów i nagrań wideo 92.11. Z

- rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12. Z

- projekcja filmów 92.13. Z

- działalność radiowa i telewizyjna 92. 20. Z

- artystyczna i literacka działalność twórcza 92. 31

- działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92. 31. A

- działalność zespołów teatralnych muzycznych 92.31. B

- działalność filharmonii, orkiestr, chórów 92.31. C

- działalność galerii i salonów wystawienniczych 92. 31. E

- działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F

- artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

92. 31. G

- działalność obiektów kulturalnych 92. 32.Z

- działalność agencji informacyjnych 92. 40. Z

- działalność bibliotek innych niż publiczne 92. 51. B

- działalność archiwów 92. 51. C

- działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

92. 72. Z

- działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

92. 34. Z

- działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

93. 05. Z

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających,;

3) członków honorowych.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele

Towarzystwa. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy.

2.Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi Towarzystwa.

§ 11

Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa powziętej na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę, popartej przez dwóch członków Towarzystwa.

Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

§ 12

Do praw i obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa,

2) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3) opłacanie składek członkowskich według regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie Członków.

4) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na rzecz

Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie

przez swego przedstawiciela.

§ 14

Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

Forma członkostwa wspierającego ma charakter honorowy.

§ 15

Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członka wspierającego. Odbywa się to zgodnie z trybem określonym w §11.

§ 16

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.

Członkostwo honorowe Towarzystwa może być nadane wyłącznie osobie fizycznej.

§ 17

Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania statutu Towarzystwa;

3) utraty przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie takiej osoby praw publicznych;

4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

§ 18

1. Od uchwały w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, wykluczenie)

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków

w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje każde odwołanie członka na swoim

najbliższym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

2. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 21

1. Do ważności uchwał władz Towarzystwa potrzebne jest:

- w pierwszym terminie obecność połowy liczby członków;

- w drugim terminie podejmuje się uchwały bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały zapadają większością głosów.

§ 22

W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności otrzymanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych władz.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie Członków

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

§ 24

1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku jako zjazd

sprawozdawczo-programowy.

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata przed

upływem kadencji Władz.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określanie kierunków działalności Towarzystwa;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) wybór władz Towarzystwa:

a) Prezesa Zarządu

b) członków Zarządu

c) członków Komisji Rewizyjnej

5) uchwalenie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej;

6) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

7) nadawanie godności członka honorowego;

8) uchwalanie zmian w statucie;

9) ustalanie liczebności organów Towarzystwa;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż 10 zwyczajnych członków Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje i podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 27

Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

§ 28

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) powoływanie zespołów, komisji, specjalistów do spraw artystycznych (plastyka, muzyka, literatura, film i inne dyscypliny artystyczne);

4) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu bądź zbywaniu nieruchomości;

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

8) współpraca ze związkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego;

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków zgodnie ze statutem

§30

Do kompetencji Prezesa należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa;

2) zaciąganie zobowiązań i podpisywanie umów w imieniu Towarzystwa wymaga

współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub pisemnie

przez Prezesa upoważnionego wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;

3) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

3) otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów

lub wynagrodzenia w wysokości większej niż określone w ustawie z 3 marca 2000 r.

o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZDZIAŁ VIII

Majątek Towarzystwa

§ 34

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

ÂŹródłem powstania majątku Towarzystwa są:

1) wpisowe i składki członkowskie;

2) darowizny, zapisy, spadki;

3) dotacje i subwencje;

4) dochody i nieruchomości;

5) dochód z samodzielnej działalności gospodarczej Towarzystwa.

Środki pieniężne Towarzystwa mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym lub w kasie Towarzystwa do wysokości określonej przez Zarząd.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Majątek i dochody Towarzystwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów Towarzystwa.

§ 36

Towarzystwo nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa, pracowników oraz osób (zwanych dalej osobami bliskimi), z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie władz i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

2) przekazywać składników majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;

4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 37

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu, rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum);

2. Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie władne jest podjąć uchwały, o których mowa w ust.1, bez względu na quorum.

§ 38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.Statute of the Regional Association for the Encouragement of Fine Arts “Zachęta" in Częstochowa


Chapter I
General regulations
1
Regional Association for the Encouragement of Fine Arts “Zachęta" in Częstochowa, called in the next part of this document “the Association" associates artists and culture-lovers who act on behalf of promulgation of fine arts and other types of arts and on the behalf of the security of artists’ rights.
2
The Association has a legal status.
3
The area of the activities of the Association is the territory of the Republic of Poland and foreign countries. The abode of the Association is Częstochowa.
4
The Association can be a member of national, foreign and international organizations having similar aims of activities.
5
The Association is based on the social work of its members. It can also hire workers to conduct its affairs.
6
The Association has the right to use the badges and stamps according to the patterns approved by the Managing Board of the Association.


Chapter II
Aims of the Association and forms of their realisation
7
The aim of the Association is:
popularisation of the achievements of artists on the field of culture and arts.
integration of the activities of artists and culture-lovers on the behalf of promulgation of fine arts, music, literature, film and other creative branches.
restoration of the tradition of artistic patronage.
engaging social groups on the behalf of culture and arts.
educational and promotional activities on the behalf of modern arts.
upbringing and education of children and youth in the scope of culture and arts.
creation of the Regional Collection of Modern Arts.
creation of the Interdisciplinary Centre of Modernity.
8
The Association realises its aims in particular through:
organisation and gradual completing of new exhibits the Regional Collection of Modern Arts and management of it (choice, buying and security of the works of art, exhibition activities, bases of data);
establishing and managing the Interdisciplinary Centre Of Modernity (adaptation of industrial objects on the centre joining/uniting the artistic, social, educational, recreational, entertaining functions);
organization and maintenance of art galleries and exhibitional salons, including “roaming art exhibitions";
conducting research works, conferences, seminars, symposiums, concerts and interdisciplinary festivals;
active popularisation of artists’ output;
promotional activity;
establishing/setting up/bringing into existence sections and collective bodies;
assignment of awards to the artists;
publications and distribution;
impresariat and activities of agents and managers.

2. The Association can conduct economic activity in the scope serving the realisation of aims specified in par.8.


Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknychw Częstochowie
Regional Association for the Encouragement of Fine Arts “Zachęta" in Częstochowa
ul. Piłsudskiego 34/36
42-202 Częstochowa